תקנון ותנאי שימוש – ״חדשות ישראל״

http://news-israel.co.il

התקנון״)

 1. מבוא

ברוכים הבאים לאתר ״חדשות ישראל״ http://news-israel.co.il ("האתר") המופעל על ידי יאנג מדיה בע״מ, ח.פ 51-630886-3, מרח׳ הפלך 7, תל אביב-יפו ("הנהלת האתר", "החברה"). כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

 1. כללי
  • השימוש באתר, המהווה לוח פרסומי ופלטפורמה בלבד, כפוף לתקנון, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר, ובכפוף לכל דין. השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש להוראות התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כאמור.
  • הוראות התקנון מגדירות את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש ו/או הגולש ו/או המזמין (״המשתמש״, ״המזמין״) לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
   את הזמנת המוצרים מהאתר, ומעידים על הסכמת המזמין, לתקנון ולתנאים, התחייבויות והגבלות נוספים המופיעים באתר. ככל והמשתמש אינו מסכים לתנאים כאמור לעיל, המשתמש מתבקש להפסיק את הגלישה באתר. הנהלת האתר שומרת על הזכות להפסיק את השימוש באתר ככל ומשתמש מסוים פועל בניגוד להוראות התקנון.
  • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
   הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר, ומהווים את הבסיס המשפטי לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או הזמנה שתעשה במסגרת האתר.
  • אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א -1981 (״חוק הגנת הצרכן״) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
   (״ההוראות״), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  • החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר. אולם, חרף האמור לעיל יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב, ללא כוונת זדון ו/או רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת
   מאי הדיוקים ו/או או השגיאות כאמור.
  • הוראות התקנון מהוות את כלל ההסכמים בין המשתמש לאתר וגוברות על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין בתוכן האתר לבין הוראות השימוש והתקנון, יגברו ויחולו הוראות השימוש והתקנון.
  • הנהלת האתר רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • ניתן לגלוש באתר בכל עת 7/24. על אף האמור לעיל, ייתכן והאתר יהיה מושבת מעת לעת עקב תקלות שאינן בשליטת הנהלת האתר ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות שונות, ולמשתמש לא יהיו טענות מכל מין וסוג שהוא כנגד הנהלת האתר בשל כך.
  • השימוש באתר הינו למטרות חוקיות ועל פי כל דין והשימוש בו מותר למשתמש כשיר משפטית.
  • האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי אנוחות בלבד, ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל מין וסוג שהוא.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  • טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  • תמונות מוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו״ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
   בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.
  • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
  • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, ללא שהיא חייבת במסירת הודעה מראש על כך, לעדכן  תקנון זה. נוסח התקנון הקובע, הינו הנוסח העדכני האחרון המפורסם באתר.
  • בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה בהתייחס לאתר, ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בכתובת office@youngmedia.co.il . מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, וללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בענין זה כנגד הנהלת האתר.
 2. הגדרות
  • ״התוכן״- תוכן האתר, כתבות, מאמרים, תמונות, תרשימים, גרפים, מידע על מוצרים, דפים מקוונים הכוללים סידור, סיווג והצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, לרבות במסרונים ובדיוורים.
  • ״השירות״ – מוצרים ושירותים, הוראות והנחיות נלוות, שירותי תמיכה נלווית, אם וככל ויינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי הנהלת האתר, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • ״שגיאות אתר״ – כל טעות בתוכן, כל תקלה, והפרעה בזמינות האתר.
  • ״גולש״, ״משתמש״, ״מזמין״ – יחיד ו/או יישות משפטית הכשירים לפעול באתר על פי דין, העושים שימוש באתר.
  • ״מפרסם״ – בעל עסק המעלה כתבה ו/או מאמר ו/או פרסום ו/או תמונה ו/או לינק ו/או הצעה באתר.
  • ״נתוני המשתמש״ – כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוני הנמסרים באתר על ידי המשתמש ו/או הנאספים על ידי האתר במהלך השימוש באתר.
 3. אחריות
  • החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות, מכל מין וסוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, בכל הנוגע לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או בכל הנובע מהשימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או השירות המוצע באתר ו/או המוצר המוצע באתר ו/או על הפרסומים המפורסמים על ידי המפרסמים באתר, והנהלת האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד ג׳ דרך האתר לרבות כל מידע שהועלה על ידי המפרסמים ו/או לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  • תוכן האתר נערך על ישי המפרסמים ו/או מי מטעמם אשר עושים שימוש בפלטפורמת האתר. לכן, להנהלת האתר אין שליטה על מקורות המידע והתוכן המתפרסמים באתר, והנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר לרבות בהתייחס לכל טעות מצד המפרסמים בתוכן המופיע מטעמם באתר, אף אם הנהלת האתר סייעה למפרסם בהעלאת הכתבה לאתר.
  • החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות, במישרין או בעקיפין, לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר ו/או בגין מידע שהתברר כי הוא יידע כוזה ו/או אינו מדויק ו/או שגוי. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם
  • כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים שישלחו למשתמש יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש או קישור המצויים באתר.
  • הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקוליםֿ תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה ו/או בקווי תקשורת ו/או מספקיה. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו להשתמש ו/או מפרסם ו/א צד ג׳.
  • המידע והשירותים הזמינים במסגרת תוכן האתר עשויים לכלול אי דיוקים ו/או טעויות. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירות יהיה ללא הפרעות ו/או ללא תקלות או כי תקלות תתוקנה או השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים. הנהלת האתר אינה מתחייבת ו/ו מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש באתר, בתוכנו בשירות ו/או מוצר המוצעים בו יהיו מדויקים, נכונים ומהימנים בכל דרך.
  • הנהלת האתר אינה אחראית על תוכנן של ההצעות המסחריות מטעם צדדי ג׳ המתפרסמות באתר לרבות הצעות מסחריות המועלות על ידי המפרסמים. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד משתמש בגין הצעות שקיבל מהמפרסמים באתר יופנו על ידו במישרין למפרסם ו/או צד ג׳ בלבד, ולא תהיה למשתמש כל טענה, מכל מין וסוג שהוא , כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם.
 4. התקשרות עם מפרסמים
  • האתר מציג, מעת לעת, כתבות, מאמרים, פרסומות, הצעות וכיוצ״ב (״החומרים״), כפי שהם הועלו על ידי המפרסמים השונים. מגוון החומרים העולה לאתר משתנה מעת לעת על ידי המפרסמים, ולמשתמש לא תהא כל טענה בגין הוספה, מחיקה, שינוי של החומרים העולים או היורדים מהאתר. החומרים כאמור עולים על ידי המפרסמים השונים ולא ידי הנהלת האתר ו/או החברה.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה מעלה את החומרים לאתר, והחומרים עולים לאתר על ידי המפרסמים השונים, האחראים לתוכן החומרים, להצעות ולמידע המפורט בהם. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה בגין המידע המוצג בחומרים. הנהלת האתר זכאית לבצע בדיקות מטעמה לחומרים העולים אך אינה חייבת לעשות כן, והאחריות היא על המשתמש בלבד.
  • התקשר המשתמש עקב פרסום באתר עם מי מהמפרסמים ו/או צד ג׳, ההתקשרות תעשה ישירות בין המשתמש למפרסם בלבד, והנהלת האתר ו/או החברה אינם ולא יהיו חלק מההתקשרות הנ״ל. האתר מהווה לוח פרסומי בלבד וכפלטפורמה לפרסום בלבד, וכל האחריות לחומרים העולים באתר הינה באחריות המפרסם אשר העלה את החומרים לאתר.
  • המשתמש אחראי לברר ולוודא את כל הפרטים הרלוונטים, לרבות תוכן החומרים וכדאיות העסקה, טרם הוא מתקשר ישירות עם המפרסם, האתר אינו מבטיח ואינו צד לכל התקשרות, ככל ותהיה בין המשתמש למפרסם, ולמשתמש כאמור לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתבקש להודיע לאלת לחברה, במידה והוא נתקל במידע מטעה ו/או כוזב המפורסם באתר.
  • התנאים המפורטים בסעיף 5 זה, יחולו בהתאמה על המפרסמים, וזאת בנוסף ליתר תנאי השימוש ומבלי לגרוע מהאמור בהם.
  • המפרסם מצהיר ומתחייב כי כלל החומרים אותם הוא מעלה לאתרתואם את הפרסום המוצע, וכי ככל ויחול שינוי באופי ו/או בתנאי ההצעה בכתבה ו/או ככל והתוכן בכתבה לא יהיה רלוונטי, הרי שהוא יעדכן ו/או יסיר לאלתר את החומרים שהעלה לאתר כאמור. המפרסם מתחייב לא להעלות חומרים הכוללים מידע מטעה ו/או כוזב לאתר. המפרסם ישפה ויפצה את האתר ו/או החברה בגין כל דרישה שתופנה לאתר על ידי משתמש ו/או צד ג׳, מיד עם קבלת הדרישה.
  • המפרסם מצהיר ומתחייב כי החומרים שהוא מעלה לאתר עומדים בהוראות כל דין.
  • המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד מפרסם המפר אילו מההתחייבויות לעיל, לרבות אך לא רק להסיר את החומרים שהעלה המפרסם לאתר, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ואף לחסום את המפרסם ולא לאפשר למפרסם לפעול באתר, ללא הודעה מוקדמת, ולמפרסם לא תהיה כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הנהלת האתר ו/או החברה.
 5. התחייבויות המשתמש והמפרסם
  • המשתמש והמפרסם מצהירים ומתחייבים כלפי הנהלת האתר כי לא יעשו שימוש באתר שלא כדין, ולא יעלו לאתר חומרים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או כל חומר שיש בו להפר ו/או לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או תוכן בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל תוכן האסור לפרסום על פי כל דין לרבות על פי צווי אסור פרסום של הרשות השופטת ו/או כל תוכן המהווה הוצאת לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם ו/או כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ״ב ו/או סיסמאות, שמות משתמשים ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש במחשב ו/או תוכנות מחשב ו/או קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום ו/או כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני ו/או כל מידע העלול להטעות צד ג׳ ו/או כל מידע העלול לפגוע במשתמש ו/או צד ג׳, ובכלל.
  • הנהלת האתר תהיה רשאית לפעול כנגד כל משתמש ו/או מפרסם המבצע שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או כל שימוש הפוגע במשתמש ו/או מי מטעמו לרבות באמצעו חסית המשתמש או המפרסם משימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר בלבד, וכן להגיש כל תביעה ו/או לפעול בהליך כנגד משתמש או מפרסם כאמור, ולמשתמש או למפרסם לא תהיה כל טענה, מכל מין וסוג שהוא, כנגד הנהלת האתר ו/או החברה.
  • הנהלת האתר רשאית להודיע על הפסקת פעילות האתר, באופן מלא או חלקי, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש או למפרסם לא תהיה כל טענה כנגדה.
 6. קנין רוחני
  • כל זכויות הקנין הרוחני, לרבות הזכויות המסחריות, הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי להנהלת האתר ולחברה.
  • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, האתר, התכנים, הדפים המקוונים, הסיווג, הסידור, וההצגה של כל המידע לרבות הכתבות, הפרסומות והדוורים הנשחים על ידי האתר, לרבות סיווג, סידור והצגה של המידע המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדוורים כאמור הינם בבעלותה הבלעדית של החברה.
  • אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מנהלת האתר.
  • אין לעשות בתוכן האתר כל שימוש, מכל מין וסוג שהוא, למעט למטרות שלשמן התוכן נועד בלבד, ולשימוש אישי בלבד של המשתמש ולא לכל צורך מסחרי. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.
  • המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק הימנו, אלא בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון ובתנאי השימוש. כמו כן, המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של מידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל ו/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הצגה, ביצוע, הצגה, פרסום, הערה, שידור מכירה או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור מרש ובכתב מנהלת האתר.
  • מנהלת האתר תהא רשאית להוסיף לתכנים באתר את שמה ו/או לוגו שלה ו/או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע שכל עוד האתר פעיל, הנהלת האתר יכולה לעשות שימוש בחומרים אותם העלה המשתמש/המפרסם באתר, ללא תשלום, ולא יהיה בכך משום הפרה של השימוש ו/או עבירה על הוראות חוק זכות יוצרים תשס״ח – 2007 ו/או על פי כל דין. יובהר כי הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בחומרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הבעלות והזכויות בקנין הרוחני ובתכנים של צדדי ג׳, הינם רכוש ובבעלות בעלי התכנים הנ״ל, והאתר ו/או המשתמש ו/או המפרסם כפופים לתנאי השימוש של צדדי ג׳ שהעניקו למנהלת האתר רישיון כדין לגבי החומרים כאמור. הנהלת האתר אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות בהתייחס לחומרים שהינם בבעלות צדדי ג׳ כאמור. המשתמש מאשר כי ידוע לו שההסכמות מול צדדי ג׳ מחייבים גם אותו בכל שימוש שיבצע בחומרים הנ״ל.
  • מנהלת האתר מכבדת את זכויותיהם של צדדי ג׳ ותנקוט באמצעים נדרשים על מנת לשמור על זכויות צדדי ג׳. ככל וזכויות צדדי ג׳ נפגעו בתום לב ניתן לדווח על כך להנהלת האתר.
 7. שימוש במידע פרטי

הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמש באר. מידע בהתייחס למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.

 1. דיוור ישיר
  • הנהלת האתר עשויה להציע לכל משתמש העושה שימוש בשרותיה במהלך ביצוע ההרשמה לאתר לקבל דיוור ישיר בהתייחס לפרסומים, חידושים, הטבות אישיות וכיוצ״ב בדבר הפעילות באתר לרבות בדרך של הודעות דוא״ל ומסרונים (״דיוור ישיר״).
  • במהלך ביצוע ההרשמה המשתמש יתבקש לתת את הסכמתו לקבלת דיוור מישיר באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך. סימון התיבה יווה הסכמת המשתמש לקבלת דיוור ישיר כאמור. למשתמש תהיה, בכל השלב, הסכות להודיע על הפסקת משלוח של דיוור ישיר באמצעות מנגנון הסרה המשולב באתר.
  • ההוראות בדר דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות חוק התקשורת (בזק ןשידורים), תשמ״ב-1982.
 2. אבטחה
  • הנהלת האתר מפעילה אמצעי אבטחה מתקדמים באתר שמטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמש. כל משתמש באתר מתחייב כי לא יעשה כל פעולה שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, לרבות, אך לא רק, גניבת מידע ופריצה של מנגנוני האבטחה.
  • הנהלת האתר תפעל ותמצה את הדין כלפי כל פעילות המבוצעת בניגוד לדין ולאמור בתקנון כנגד אותו משתמש לרבות חסימת המשתמש משימוש באתר.
  • יובהר, למען הסר ספק, כי הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת והרמטית מפני גורמים מזיקים ועל כן לא ישא באחריות בכל הנוגע להתקפות זדוניות העלולות להביא לפרצות אבטחה באתר ו/או זליגה של מידע ממחשבי הנהלת האתר.
  • מקרה של שימוש זדוני ו/א רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של משתמש ו/או מי מטעמו, הנהלת האתר רשאית לחסום את גישת המשתמש לאתר, והנהלת האתר תדרוש מהשתמש המפר שיפוי מלא בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה ו/או קנס, ובכלל זה הוצאות ניהול ההליכים המשפטים לרבות שכ״ט עו״ד.
 1. תקופת ההתקשרות
  • ההתקשרות עם המשתמש חלה כל עוד המשתמש עושה שימוש באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירותי האתר.
  • הנהלת האתר רשאית בכל עת לסיים את ההתקשרות עם המשתמש במקרים הבאים: א. המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה (או פעל באופן בו ניתן להניח כי בכוונתו לבצע הפרה; ב. סיום התקשרות על פי כל דין; ג. מתן השירות אינו כדאי כלכלית להנהלת האתר.
  • הנהלת האתר רשאית לשנות את התנאים לעיל בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהא כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הנהלת האתר.
  • תוקף הוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות יימשכו אף לאחר סיום השימוש של המשתמש באתר.
 2. דין ושיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בה.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

דילוג לתוכן